Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady i harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola za pośrednictwem Internetu.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2017) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2017), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Miasta Marki, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną, Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu konkursowym. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Marki będzie się odbywać w oparciu o poniższy harmonogram, wynikający z Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki.

 

Etap kontynuacji

opis działania

termin do

Przekazanie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

do 10.03.2023 r. do godz. 10.00

 

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja kandydatów poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli
lub pobieranie tradycyjnych wniosków z przedszkoli


Składanie w przedszkolach wypełnionych, podpisanych wniosków

13.03.2023 r.

od godz. 12.00

31.03.2023 r.
do godz. 12:00

(złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w placówce do godz. 16:00)

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

21.04.2023 r.
godz. 15:00

Składanie potwierdzenia woli zapisu przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

21.04.2023 r.

27.04.2023 r.
do godz. 16:00

Ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli

28.04.2023 r.
godz. 15:00

 

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

22.07.2023 r.

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca

Składanie w przedszkolach wypełnionych, podpisanych wniosków

24.07.2023 r.od godz. 12.00

1.08.2023 r.
do godz. 12:00 (złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku w placówce do godz. 16.00)

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

11.08.2023 r.
godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu

11.08.2023 r.

17.08.2023 r.
do godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
 i nieprzyjętych w postępowaniu

18.08.2023 r.
godz. 15:00

KRYTERIA REKRUTACJI

W każdej placówce zostaną powołane komisje rekrutacyjne, które na podstawie przekazanych przez rodziców we wniosku informacji o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji, będą decydować o kolejności zakwalifikowania dzieci do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe  - wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.):

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Następnie będą brane pod uwagę tzw. kryteria samorządowe - wynikające z Uchwały nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki, z uwzględnieniem późniejszych zmian:

 • Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym;
 •  Rozliczenie ostatnio złożonego podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, z podaniem miejsca zamieszkania w Markach;
 • Posiadanie przez kandydata rodzeństwa (brat lub siostra mieszkająca wspólnie z kandydatem) w wieku poniżej 18 lat lub w wieku poniżej 26 lat gdy brat/siostra pobiera naukę w systemie dziennym;
 •  Posiadanie przez kandydata rodzeństwa (brat lub siostra mieszkająca wspólnie z kandydatem) uczęszczającego w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, do placówki wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku, lub ubiegającego się wraz z kandydatem o przyjęcie do placówki wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku;
 •  Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata –poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku.

 POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji - dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie.
Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Zasady składania podpisanych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem trwającego stanu pandemii opisano w zakładce Instrukcja dla rodziców.

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 23.161.1.13 Harmonogram ID: 634;